BILLY POMAŽE

Upute, downloadi, sve je tu…

Uređaji

Potražite svoj uređaj na slici i saznajte sve o njemu

FUNKCIONALNOSTI

Upute za funkcionalnosti Billy sustava

F.A.Q.

Ovo nas najčešće pitate

PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Što je interni akt?

Uz odluku o blagajničkom maksimumu, Interni akt je dokument koji je svaki obveznik fiskalizacije dužan imati uz sebe tijekom rada te priložiti prilikom nadzora porezne inspekcije.
Pomoću Internog akta se vodi slijednost numeričkih brojeva na računu, oznake poslovnih prostora i naplatnih uređaja te operatera koji će raditi na blagajni.
Interni akt najčešće kreira knjigovodstveni servis, no može ga izraditi svaka fizička osoba za svoj obrt ili domaću radinost prema primjeru: INTERNI AKT (https://www.porezna- uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Aktualnosti%20dokumenti/Primjerak%20Internog%20akta%20IV(3).pdf)

Što predstavlja slijed računa (npr. 43/P1/1)?

Slijed računa predstavlja svaki račun izdan u određenoj poslovnici na određenoj blagajni. Svaka blagajna i svaki poslovni prostor imaju svoju oznaku koja je unešena u Interni akt te se ispisuju na vrhu svakog izdanog računa.
Primjer slijeda računa 43/P1/1 sadrži tri stavke, od kojih je:

1) 43 – broj izdanog računa
2) P1 – oznaka poslovnog mjesta P1
3) 1 – oznaka naplatnog uređaja
Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/1, 2/P1/1, 3/P1/1…43/P1/1…

Prema tome bi slijed računa bio 1/P1/1, 2/P1/1, 3/P1/1…43/P1/1…
Oznake su u potpunosti opcionalne no ne smiju sadržavati razmake ni znakovlje. Oznake poslovih prostora se najčešće označavaju s 1, P1, PP1, POSL1 dok se oznake naplatnih uređaja vode kao 1, 2, 3…, ovisno o broju blagajni na jednom poslovnom prostoru.

Koja se vrsta ili tip poslovnog prostora odnosi na moj poslovni prostor?

Postoje dvije vrste ili tipa poslovnog prostora, a to su pokretni i nepokretni poslovni prostor. O njemu se odlučuje prilikom prijave poslovnog prostora na Poreznu upravu.
Ukoliko se izdaju računi na različitim lokacijama te nije moguće imati jednu adresu poslovnog prostora tada se poslovni prostor prijavljuje kao pokretan prodajni prostor. To se najčešće odnosi na usluge taksi prijevoza, prodaja na sajmovima i slično.
Za nepokretni prodajni prostor je obvezno na računu imati navedenu adresu na kojoj se izdaju računi koja može i ne mora biti ista kao sjedište tvrtke ili obrta.

Za što služi digitalni certifikat FINA-e?

Kao potvrda u elektroničkom obliku koja predstavlja elektronički identitet Vaše tvrtke ili obrta omogućava slanje računa te sigurnu i povjerljivu komunikaciju između Vaše trvtke ili obrta i Porezne uprave.
Prilikom predaje zahtjeva u FINA-i za digitalnim certifikatom dobiju se dva koda: referentni i aktivacijki kod, od kojih se referentni dobije putem e-maila, a aktivacijski putem SMS poruke. Ta su dva koda korisnički podaci kojima se ulazi na FINA-inu WEB stranicu (https://mojcert.fina.hr/finacms/) te se preuzima digitalni certifikat u .p12 formatu na računalo.
Prilikom prvog preuzimanja certifikata potrebno je kreirati lozinku koja mora sadržavati minimalno 6 slova, barem jedno veliko slovo i barem jedan broj. Tu je lozinku obvezno sačuvati jer se bez lozinke certifikat ne može koristiti.
Kada se u blagajnički sustav unese .p12 datoteka zajedno sa lozinkom, Vaša će blagajna biti u komunikaciji sa Poreznom upravom za sve izdane račune.

KORIŠTENJE UREĐAJA:

Povezivanje na internet - wifi, mobilni hotspot ili SIM kartica?

Svaka blagajna mora biti povezana putem interneta kako bi mogla komunicirati s Poreznom upravom. U slučaju povezivanja s wifi-jem, potrebno je voditi računa o jačini signala, dok je u slučaju povezivanja s mobilnim hotspotom potrebno paziti u slučaju korištenja mobitela i poziva jer se zna izgasiti mobilni hotspot.
Za obje varijante se predlaže vođenje računa o fiskalizaciji izdanih računa, to jest provjeri ima li svaki izdani račun JIR.U slučaju korištenja SIM kartice potrebno je provjeriti ima li signala na mjestu gdje izdajete račune.

Na koji se način koristi ugrađeni barkod skener?

Sve naše prijenosne blagajne koje rade na Android sustavu imaju ugrađenu kameru kojom se mogu skenirati artikli preko barkoda. Nakon što se u Maloprodaji uđe u Numerički unos, stisne se barkod u desnom gornjem kutu te se automatski pali kamera. Nakon što kamera prepozna barkod, označava željeni artikl te ga stavlja u popis za izdavanje računa.

Mogu li se izdavati računi na ime kupca (R računi) i na koji način se izdaju?

Svaka Billy blagajna ima mogućnost izdavanja R računa te se podaci kupca nalaze na dnu računa. Prilikom ulaza u Adresar te upisa novih kupaca, najbitnije je unijeti naziv, OIB i adresu. Ostali podaci poput kontakt broja, e-mail adrese su opcionalni.
Prije izdavanja računa se izabere klijent kojem se izdaje račun te se klikom na IZDAJ ispiše R račun.

Što predstavljaju ZKI i JIR?

Svaki izdani račun mora imati ispisan ZKI i JIR kod na dnu računa.
ZKI se odnosi na zaštitni kod izdavanja računa te ga automatski generira program Vašeg naplatnog uređaja. JIR, kao jedinstveni indikator računa, je odgovor Porezne uprave prema izdanom računu.
Kada se na uređaju izdaje račun, uređaj mu automatski dodijeli ZKI te ga sa svim ostalim obaveznim podacima šalje prema Poreznoj upravi. Porezna uprava zaprima podatke tog računa te šalje potvrdu u obliku JIR-a te se tom prilikom ispisuje račun.
Ta procedura se odvija u nekoliko sekundi, no ukoliko uređaju treba duže vrijeme da ispiše račun ili ispiše račun bez JIR-a, znači da uređaj nema povezanost s internetom ili je povezanost slaba te se ne može povezati s Poreznom upravom.
U slučaju da se ne ispiše JIR, potrebno je provjeriti povezanost s internetom te se mora naknadno fiskalizirati račun najkasnije unutar 48 sati, počevši od sljedećeg dana. Bez obzira na naknadnu fiskalizaciju, račun ispisan bez JIR-a je zakonski ispravan te se može uručiti klijentu.
Naknadnu fiskalizaciju se preporuča napraviti na kraju svakog radnog dana na način da se stisne “Maloprodaja” te “Zaključak prometa”. Tim postupkom uređaj automatski šalje sve račune prema Poreznoj upravi te ih fiskalizira. Nakon toga se stisne “Zaključi promet” kako biste ispisali zaključak prometa za taj radni dan. Ispis kopije računa kojeg ste klijentu izdali bez JIR-a na BILLY fiskalnim blagajnama će nakon zaključka prometa imati i ZKI I JIR.

WEB KORISNIČKO SUČELJE:

Gdje se mogu vidjeti svi izdani računi ako ih nema u „Pregledu baze računa“ na uređaju?

Svaki naš klijent prilikom isporuke uređaja dobiju pristupne podatke za WEB korisničko sučelje te imaju uvid u sve podatke, cjenik i račune. S obzirom da se na naplatnom uređaju prikazuju posljednjih 20 izdanih računa kako bi očuvali brzinu rada blagajne, svi se računi pohranjuju na WEB korisnički portal.
Na padajućem izborniku “Izvještaji” pojavljuju se tri opcije, “Izdani računi”, “Prodani artikli” i “Zaključci prometa”. Računi se, nakon što se stisne na “Izdani računi” te odabere željeni datum ili mjesec, prikažu zajedno sa svim podacima poput datuma izdavanja i stanja fiskalizacije. Svaki račun se može zasebno vidjeti kao što je i izdan kao i poslati na e-mail ili ispisati u excel formatu.

Na koji se način mjenjaju cijene te dodaju nove stavke u cjenik?

Na web portalu se pod stavkom “Parametri” nalaze svi podaci vezani uz cjenike. Za dodavanje jednog ili par artikla na padajućem je izborniku “Parametri” potrebno kliknuti na “Artikli” te na dnu “Dodaj artikl”. Nakon što se unesu obvezni podaci vezani za novi artikl: naziv artikla, jednična mjera, grupa, vrsta i tip artikla iz padajućih izbornika, može se na dnu dodijeliti i slika koja će se prikazivati kao ikona na blagajni.
Nakon što se spremi artikl, ponovno se stisne na “Parametri” i izabere se “Cjenici”. Klikne se na ponuđeni naziv cjenika te se stisne “Dodaj cijenu”. Iz padajućeg izbornika se izabere novododani artikl te se dodijeli maloprodajna cijena te stopa PDV-a ili prolazna stavka ukoliko je potrebno. Nakon što se spremi, prikazat će se u cjeniku na web portalu.
Ukoliko je potrebno unijeti veći broj artikla na web portal se pod “Pomoć” mogu pronaći detaljne uupte za unos artikla.

Kako povući nove podatke na blagajnu?

Nakon što se naprave izmjene na web portal, potrebno je sinkronizirati uređaj i povući sve podatke s web portala. Na uređaju se uđe u Billy aplikaciju te se na ekranu ”Prijava”, stisne ikona s dvije strelice. Nakon što se povuku svi opći podaci, stisne se na Nastavi te se potrebno prijaviti u aplikaciju.
Na Glavnom izborniku aplikacije se stisne Sinkronizacija te se napravi redom, prvo Prihvat, pa Cjenici, pa Slike. Tom prilikom se s web portala povlače svi podaci vezani uz cjenik.

Brzo i jednostavno

Video upute

Prijava i sinkronizacija
Izdavanje računa - numerički unos
Izdavanje računa – unos putem ikonica
Izdavanje računa na ime kupca (iz adresara)
Blagajna i zaključak prometa
Kopija i storno računa
Adresar
Priprema uređaja za rad
Prijava i sinkronizacija
Izdavanje računa
Brza prodaja
Izdavanje računa na ime kupca (iz adresara)
Blagajna i zaključak prometa
Kopija i storno računa
Adresar

Niste pronašli rješenje za svoj problem?

Popričajmo na 01 6402 020 ili se dopisujmo na podrska@billy.hr